Žurnál

Denník Rudolfa Geschwinda. 1869/III-IV

Výber z denníkov Rudolfa Geschwinda z rokov 1869, 1870 a 1910
Preložil a zapísal Marián Kováč

Denník rok 1869

  1. marca

Bol som v Planine, na okresnom úrade. Došiel list od Metza, knihy od Hugela.

2. marca

Došiel Gemeindezeitung.1

5. marca

Bol tu knieža Windischgrätz, že má pre mňa zabezpečený byt.

7. marca

Presadené: opäť jedna partia semenáčov a šľachtencov do hrncov.

10. marca

Zasadené ruže do hrncov, vysokokmenné od Ruschplera.

11. marca

Došlo: list od matky, nepríjemný! List od Soupert & Notting. Ruže rozdelené za okná.

12. marca

Odoslané: list Hasensteinovi & Voglerovi – žiadosť na lesnícke miesto v Galícii.

14. marca

Došlo: zamietnutá žiadosť z Aranau2 – posielal som ju 7.3.1869.

15. marca

Došlo avízo z Luxemburgu o ružiach ako rýchla železničná zásielka až do Rakeku.

16. marca

Došli tieto ruže od firmy Soupert & Notting
96 čajohybrid Loise de Savoie3
119 čajohybrid Mne. Falcot4
187 bourbonky Mne. Angeline5
247 bourbonky Baronne de Noirmont6
866 bourbonky Mne Cornelisseu7
248 bourbonky Catherine Guillot8
622 bourbonky Emotion9
183 bourbonky La Quintine10
615 čajohybridy Alba Rosa11
786 čajohybridy Marschal Niel12
169 noisettky Triomphe de Rennes13
179 noisettky Zilia Pradel14
156 noisettky Desprez15
563 remontant Francois Lacharme16
491 remontant Victor Verdier17
731 remontant Eugenie Verdier18
411 remontant Ardoiseé de Lyon19
606 remontant Vicomte Viglier20
593 remontant Prinz Camille de Rohan21

921 remontant Souvenir du Dr. Jamain22
859 remontant Rubens23
889 remontant Gloire de Ducher24
840 remontant Monsieur Boncenne25
812 remontant Froster26
640 remontant Caravanne de Nimes27
644 remontant Comtesse de Polignac28
646 remontant Duc d ́Anjou29
650 remontant Gustave Rousseau30
661 remontant Laurent Descourt31
666 remontant Le Rhone32
680 remontant Murillo33
684 remontant Prince Henry de Pays-Bas34
688 remontant Soeur des Anges35
401 remontant Victor Trouillard36
438 remontant Empereur de Maroc37
809 remontant Duc de Wellington38
810 remontant Duchesse de Caylus39
832 remontant Mne Moreau40
818 remontant John Keynes41
803 remontant Charles Wood42
851 remontant Souvenir de Bernardin de St. Pierre43
849 remontant Rusthon Radolpffe44
816 remontant Jean Rosenkrantz45
858 remontant Esmeralda46

886 remontant Fischer Holmes47
712 bourbon Mme Clotilde Perrault48
836 remontant Marguerite de St. Amand49
873 remontant Alfred Colomb50
875 remontant Beatrix51
877 remontant Camille Bernardin52
Spolu 50 kusov.

17. marca

Došlo: Preiskouvert od Ruschplera.

18. marca

Došla zamietnutá žiadosť od Landwirtschaftlichen Club Praha.53

22. marca

Odoslané žiadosť na miesto nadlesného /Oberförster/ na grófstvo Chotek, Viedeň.

23. marca

Odoslané: list Soupert & Notting, Wiegandovi do Eisenbergu. Medzi ruže v nádobách
zasiata rezeda.

26. marca

Došlo: list od matky. Odoslaný list Böhmovi do Teplíc.

27. marca – Char– Samstag

Boli sme v kostole na vzkriesení, farár bol opitý. Presádzanie: polokmene z Luxemburska do hrncov.

28. marca

Došlo: list z Köstriz – avízo o ružiach.

29. marca

Odišlo: balík so semenami, rezkami ruží a blahoprajnými listami odo mňa a od detí otcovi k narodeninám. Padá sneh, potom lejaky.

30. marca

Došiel list od Cilli.

31. marca

Klíči asi 100 ružových semenáčov z výsevov v jeseni 1867 a v jeseni 1868, pelargónie
z tohoročného výsevu a sú 1 a pol cóla vysoké. Geant de Batailles a jedna čajová ruža sa
začínajú rozvíjať.

2. apríla

Veľký transport sliepok do Triestu. 54 Došlo: 31 kusov ruží z Köstritzu pravokorenné.

3. apríla

Zasadené došlé ruže.

4. apríla

Presadené všetky ruže v debni a v koši. Ruže vo voľnej pôde už majú 1⁄2 výhonky.

5. apríla

Kvitne v izbovom skleníku – okne Geant de Bataille.

6. apríla

Došlo: zmietnutá žiadosť na miesto v Poľsku

8. apríla

Presadené ruže z veľkého hrnca do malého.

9. apríla

Kvitne Reine Claude.55

10. apríla

Odišlo: otcovi balík s rezkami ruží a 2 fl.

12. apríla

Odoslaný lisť Aloizovi Fleshovi do Viedne – týka sa miesta lesníka v Uhorsku.

13. apríla

Došlo: list od brata Andreja (Andreasa). Kvitne Rosa Hendershon56, Mad. Cristine Mester57.

14. apríla

Došiel list od Pecháčeka z Haasbergeru.

17. apríla

Presádzané: zakorenené i nezakorenené ružové odrezky z jesenného rezu.

18. apríla

Moje ruže: Kvitne Geant de Bataille – 2 kvety opelené s Henderson.57

19. apríla

List matke a bratovi Ondrejovi do Straschitz bei Mauth. 58

21. apríla

Došlo: vysvedčenie a zamietnutá žiadosť od grófov Chotek.

22. apríla

Presádzané ruže z hrncov do debničky.

24. apríla

Odišlo: žiadosť a vysvedčenie grófovi Ostrovský v ruskom Poľsku, list grófovi Szerenyi. Presádzané pelargóniové semenáče.

30. apríla

Presádzané posledné pelargóniové semenáče – Scarlet.59

__________________________________________________________________________________________

1 Gemeindezeitung – neidentifikované – časopis/noviny

2 Aranau – nemecky, dnes Hostinné v okrese Trutnov (CZ)

3 č. 96 Loise de Savoie (Ducher 1854)

4 č. 119 Madame Falcot (Guillot 1858)

5 č. 187 Mademoisele Angeline? (Bernede 1852)

6 č. 247 Baronne de Noirmont – ruža, neidentifikované

7 č. 866 Mne Cornelisseu ? – ruža, neidentifikovaná

8 č. 248 Catherine Guillot (Guillot 1860)

9 č. 622 bourbonky Emotion? (Guillot 1862)

10 č. 183 bourbonky La Quintine – ruža, neidentifikované

11 č. 615 čajohybridy Alba Rosa (? 1837)

12 č. 786 čajohybridy Marschal Niel (? 1895)

13 č. 169 noisettky Triomphe de Rennes (Lasezeur 1857)

14 č. 179 Zilia Pradel Zilia (Pradel 1860)

15 č. 156 Noisettky Desprez (Desprez 1828)

16 č. 563 Francois Lacharme (Verdier 1861)

17 č. 491 Victor Verdier (Dorisy 1852)

18 č. 731 Eugenie Verdier? (Guillot 1863)

19 č. 411 Ardoiseé de Lyon (Plantier 1858)

20 č. 606 remontant Vicomte Vigier (Verdier 1861)

21 č. 593 Prinz Camille de Rohan (Verdier 1861)

22 č. 921 Souvenir du Dr. Jamain (Jamain 1851)

23 č. 859 Rubens– bližšie neurčené, zrejme (Verdier 1854) alebo (Laffay 1852) alebo (Moreau 1859)

24 č. 889 Gloire de Ducher (Ducher 1865)

25 č. 840 remontant Monsieur Boncenne? (Liabaud 1864)

26 č. 812 remontant Froster? (Joubert 1864)

27 č. 640 Caravane de Nimes (Damaizine 1873)

28 č. 644 Comtesse de Polignac (Granger 1862)

29 č. 646 remontant Duc d ́Anjou ruža, bližšie neidentifikované

30 č. 650 remontant Gustave Rousseau (Fargenot 1862)

31 č. 661 Laurent Descourt (Liabaud 1862)

32 č. 666 remontant Le Rhone (Guillot 1862)

33 č. 680 remontant Murillo (Fontaine 1862)

34 č. 684 Prince Henri de Pays–Bas (Soupert & Notting 1862)

35 č. 688 remontant Soeur des Anges (Oger 1862)

36 č. 401 remontant Victor Trouillard (Trouillard 1868)

37 č. 438 Empereur de Maroc (Miellez 1829)

38 č. 809 remontant Duc de Wellington? (Wellington 1864)

39 č. 810 remontant Duchesse de Caylus (Verdier 1864)

40 č. 832 Mne Moreau – bližšie neidentifikované – Madame Moreu? (Gonod 1864)

41 č. 818 remontant John Keynes (Verdier 1864)

42 č. 803 remontant Charles Wood (? 1864)

43 č. 851 Souvenir de Bernardin de St. Pierre (Oger 1848)

44 č. 849 remontant Rusthon Radolpffe – ruža, neidentifikovane

45 č. 816 Jean Rosenkrantz – (? 1864)

46 č. 858 remontant Esmeralda? (Fontaine 1862) od roku 1888 (Geschwind 1888)

47 č. 886 remontant Fischer & Holmes (Verdier 1865)

48 č. 712 bourbon Mme Clotilde Perrault (Vigneron 1863)

49 č. 836 remontant Marguerite de St. Amand (Jamain 1864)

50 č. 873 remontant Alfred Colomb (Lacharme 1865)

51 č. 875 remontant Beatrix ?? bourbonka (Cherpin 1865)

52 č. 877 remontant Camille Bernardin (Gautreau 1865)

53 Landwirtschaftlichen Club Praha – Poľnohospodársky klub Praha (CZ)

54 Triest – dnes mesto Terst (IT)

55 Reine Claude – ruža, neidentifikované

56 Rosa Hendershon – Henderson (Clement 1861)

57 Madame Cristine Mester (Soupert & Notting 1861)

58 Henderson – ruža, neidentifikované

59 Straschnitz bei Mauth – dnes Strašice (CZ)

60 Pelargonium Scarlet – hybrid muškátu

PRIPRAVILA JANA HUTŤANOVÁ FOTO ARCHÍV MESTA KRUPINA

Marián Kováč (1922 – 2006) – historik ružiarstva na Slovensku, predseda a člen Rosa Klubu Bratislava od roku 1972. Publikoval a prednášal o histórii pestovania a šľachtenia ruží, pripravoval rozsiahle dielo o ružiach Rudolfa Geschwinda a lexikón starých ruží v Čechách, na Morave a na Slovensku, ktoré už nedokončil. Kópie denníkov R. Geschwinda
preložil a zapísal Marián Kováč v rokoch 1977 – 1978 v Bratislave.

Rudolf Jozef Geschwind (1829 – 1910)– lesník a významný šľachtiteľ ruží. Vyšľachtil odrody odolných mrazuvzdorných ruží tzv. severské ruže, celú skupinu tzv. uhorských popínavých ruží a okrem množstva iných ruží svetovo oceňovanú veľkokvetú ružu Gruss an Teplitz. Denníky Rudolfa Geschwinda, dnes už na Slovensku nedohľadateľné, boli v súkromnom vlastníctve rodiny a ďalších osôb. Jediný originál denníka z roku 1910 sa nachádza v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. Podľa doterajších zistení vnučka R. Geschwinda darovala denníky z rokov 1869, 1870 (spolu v jednom zápisníku) a 1910 (v druhom zápisníku) súkromným osobám z Rosa Klubu pri Zväze záhradkárov v Bratislave.

Mgr. Jana Hutťanová pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu ako múzejná pedagogička. Zároveň sa venuje histórii a propagácii ružiarstva, predovšetkým s dôrazom na život a dielo Márie Henriety Chotekovej. Je spoluzakladateľkou podujatia Slávnosť ruží – Festival hudby a ruží, ktorý sa organizuje každý rok od roku 2007 v Dolnej Krupej. Je členkou Rosa Klubu Slovakia a Ružiarskej spoločnosti Márie Henriety Chotekovej.

Prepis denníkov Rudolfa Geschwinda pochádza zo súkromného archívu Mariána Kováča – historika ružiarstva, predsedu a člena Rosa Klubu Bratislava v rokoch 1972-2006. Archív rukopisov, článkov a poznámok sa dostal do správy Jany Hutťanovej (SNM – Historické múzeum) v rámci pozostalosti Mariána Kováča v roku 2006 a postupne sa spracováva.